Teaching Resources PDF Print E-mail

Vietnamese Language Schools and VSL Centres in Victoria

Victorian Curriculum

F-10

VSL SL

Brochure


 

Assessments and Report writing

 Part 1  Part 2
 

Teaching and managing Autistic children - video clips

 Part 1 Part 2

Teaching and managing Autistic children - print-based resources

Presentation file
Seminar pages

Grammar and Vocabulary exercises

??c và Hi?u

Luy?n cách vi?t câu        

Luy?n chính t?

Luy?n v?n

T? so sánh

V?n phát âm gi?ng nhau 1

V?n phát âm gi?ng nhau 2 

V?n phát âm gi?ng nhau 3

V?n phát âm gi?ng nhau 4 

V?n và cách ráp v?n theo Western Australia schools

Bilingual programs through CLIL

Vietnamese books (From Footscray Primary School)

Bird Elephant Fish Frog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi?t 1 - Unit 3 and 4


HGC (VTAV) ?ă nh?n ???c m?t s? ?? tài s? ???c gi?ng d?y cho bài detailed study t? m?t s? th?y cô, xin ??ng lên ?? quư th?y cô cùng tham kh?o.

Ghi chú:

- HGC ch? ??n thu?n chuy?n thông tin ??n các th?y cô ?ang d?y VCE và hoàn toàn không ch?u trách nhi?m v? các thông tin này.

- HGC chuy?n thông tin này v?i m?c ?ích duy nh?t là giúp các th?y cô giáo kh?o c?a môn Vi?t 1 có th? chu?n b? t?t cho k? thi s?p ??n.

- Khi các ?? tài này ???c ??a lên website HGC không có ngh?a ?ây là nh?ng ?? tài chu?n m?c ?? các th?y cô gi?ng d?y cho h?c sinh c?a ḿnh. Các th?y cô có th? l?a ch?n m?t trong các ?? tài này cho h?c sinh ḿnh hay t? so?n riêng m?t ?? tài khác.

- (Xin m?n phép nh?c nh?) V?i b?t k? ?? tài nào mà các th?y cô ?ă ch?n ?? gi?ng d?y, xin nh? ph?i theo ?úng các tiêu chu?n mà VCAA ?ă ??a ra.

 

?? tài 2020


?? TÀI

TÀI LI?U

Thân ph?n ng??i ph? n? qua 1 s? bài bài th? tiêu bi?u c?a H? Xuân H??ng( t?i thi?u 3 bài)

Tuy?n t?p các bài th? H? Xuân H??ng

1) Ngh? thu?t t? ng??i c?a Nguy?n Du trong truy?n Ki?u

2) Ngh? thu?t t? c?nh c?a Nguy?n Du trong truy?n Ki?u

3) Ngh? thu?t t? tâm lư nhân v?t c?a Nguy?n Du trong truy?n Ki?u.

Year 12 Vietnamese textbook

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2Ak7iptnhoc

Ki?u g?p m? ??m Tiên

Ch? em Thúy Ki?u

C?nh ngày Xuân

Ki?u ? L?u Ng?ng Bích

Trao duyên ph?n 1

Trao duyên ph?n 2

Trao duyên ph?n 3

 

 

 

1. Ti?ng ?àn c?a Thúy Ki?u trong Truy?n Ki?u

2. T́nh yêu nam n? qua ca dao

3. Di dân T? n?n

1.      Truy?n Ki?u

2.      tham kh?o tài li?u: T?c ng? ca dao dân ca Vi?t Nam, V? Ng?c Phan và m?t s? tài li?u liên quan ??n ?? tài)

3.      ?? c??ng chi ti?t c?a H?i Giáo ch?c + phim V??t Sóng + m?t s? tài li?u liên quan ??n ?? tài.

1)      V?n ho?c ???ng ?a?i v??i nho?m T?? L??c V?n ?oa?n.

2)      Hi?nh a?nh ng???i phu? n?? Viê?t nam d???i chê? ?ô? phong kiê?n va?o ?â?u thê? ki? 20 thông qua ta?c phâ?m "N??a Ch??ng Xuân" ho??c "?oa?n Tuyê?t"

3)      Hi?nh a?nh ng???i phu? n?? Viê?t nam d???i chê? ?ô? phong kiê?n thông qua ta?c phâ?m " Truyê?n Kiê?u" cu?a Nguyê?n Du.

4)      Truyê?n Kiê?u: 

·      Ngh? thu?t t? Ng??i trong truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du

·      Ngh? thu?t t? C?nh trong Truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du

·         Ngh? thu?t t? Tâm lư nhân v?t trong Truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du.

 

1) T? N?n qua phim V??t Sóng c?a ??o di?n Tr?n Hàm.

2) Ph? n? Vi?t Nam qua tác ph?n N?a Ch?ng Xuân c?a Khái H?ng.

3) Ph? N? Vi?t Nam qua tác ph?m T?t ?èn c?a Ngô T?t T?

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

?? tài c?:

 

 

 

 

?? tài 2019

1. Di dân T? n?n 

2. Thân ph?n/ h́nh ?nh ng??i ph? n? Vi?t Nam qua câu chuy?n dân gian: T?m Cám, Ḥn V?ng Phu và Tr?u Cau

 

 

3. Truy?n Ki?u có 4 ?? tài:

  • Ngh? thu?t t? Ng??i trong truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du
  • Ngh? thu?t t? C?nh trong Truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du
  • Ngh? thu?t t? Tâm lư nhân v?t trong Truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du
  • Ngh? thu?t s? d?ng Thành Ng? ?i?n Tích trong Truy?n Ki?u c?a Nguy?n Du
Tài li?u tham kh?o cho Truy?n Ki?u
  • Tài li?u thính th?: Ph?m Duy, Quách V?nh Thi?n, Rap Truy?n Ki?u. 
  • Sách giáo khoa Ti?ng Vi?t Ngôn Ng? 1 Unit 3&4 c?a HGC. 
  • Truy?n Ki?u ?n b?n k? ni?m 250 n?m ngày sinh Nguy?n Du.

4. Quan ni?m thi?n và ác ph?n ?nh qua 3 truy?n c? tích Vi?t Nam "T?m Cám", "Th?ch Sanh" và "?n kh? tr? vàng". H?c sinh có th? ch?n truy?n khác nh? Cây tre tr?m ??t, ... 

 

 

 

 

 

 

1. ?? tài: TRUY?N KI?U (2018)

Ba ?? tài v? Truy?n Ki?u

Tác gi?: Nguy?n Du

Tài li?u thính th?: Ph?m Duy, Quách V?nh Thi?n, Rap Truy?n Ki?u.

 

2. ?? tài: THÂN PH?N NG??I PH? N? (2018)

2.1 Qua các trích ?o?n Ki?u
2.2 Qua các bài th? H? Xuân H??ng

3. ?? tài: V?NG TR?NG QUA TH? HÀN M?C T? (2018)

4. ?? tài: NG??I T? N?N VI?T NAM (VIETNAMESE REFUGEE) (2018)

4.1       Movie:  V??t Sóng 

4.2       Videos (can use any of the DVD below)

a)      Asia DVD 32, Hành tŕnh t́m t? do

b)      Thúy Nga DVD 77, 30 N?m Vi?n X?, 2005

c)      Assia DVD T? N?n Vi?t Nam

d)     STBN & Truc Ho Music Inc. Nh?ng ??a Con Vong Qu?c.

e)      The fall of Saigon

4.3      Audio Chuy?n V??t Biên, CD, Radio Vi?n X?

4.4      Texts

a)      Ti?ng Vi?t, Ngôn ng? 1, unit 1&2, VTAV

b)      Ti?ng Vi?t, Ngôn ng? 1 unit 3&4, VTAV 2017

b)      Ti?ng Vi?t l?p 12, Nguy?n Phú Bá

5. ?? tài: FOLK/CONTEMPORARY LITERATURE (2018)

qua các câu chuy?n: S?n Tinh Th?y Tinh, Thánh Gióng và Tr?ng Qu?nh.
 

6. ?? tài: T̀NH YÊU QUÊ H??NG ??T N??C QUA CA DAO VI?T NAM (2018) 

7. ?? tài: T̀NH YÊU L?A ?ÔI QUA CA DAO VI?T NAM (2018)

8. ?? tài: PH? N? VI?T NAM (2018)

?o?n tuy?t N?a ch?ng xuân

Tài li?u Thính th?: phim ?o?n Tuy?t ngu?n 1, ngu?n 2 c?a ??o di?n Hùng Lâm và ngh? s? Túy H?ng

Tài li?u v?n xuôi: ti?u thuy?t ?o?n Tuy?t

Tác gi?: nhà v?n Nh?t Linh (Nguy?n T??ng Tam) trong nhóm T? L?c V?n ?oàn.

Tài li?u v?n xuôi: ti?u thuy?t N?a ch?ng xuân

 

Tác gi?: nhà v?n Khái H?ng ( Tr?n Khánh Gi?) trong nhóm T? L?c V?n ?oàn.

9. ?? tài: NHÂN QUY?N và CÁC V?N ?? TH?I S? (2018)


10. ?? tài: PHONG T?C NGÀY T?T QUA TRUY?N C? TÍCH (2018)
Theo sách Vi?t 1 Unit 3&4 c?a HGC Victoria.11. ?? tài: V?N H?C ???NG ??I V?I NHÓM T? L?C V?N ?OÀN (2018)

Tác ph?m: ?o?n Tuy?t
Tác gi?: nhà v?n Nh?t Linh (Nguy?n T??ng Tam) trong nhóm T? L?c V?n ?oàn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PH? N? VI?T NAM (2017)

1. Qua các câu chuy?n dân gian
Tr?u cau Ḥn v?ng phu T?m Cám
2. ??u th? k? 20
?o?n tuy?t N?a ch?ng xuân

Tài li?u Thính th?: phim ?o?n Tuy?t ngu?n 1, ngu?n 2 c?a ??o di?n Hùng Lâm và ngh? s? Túy H?ng

Tài li?u v?n xuôi: ti?u thuy?t ?o?n Tuy?t

Tác gi?: nhà v?n Nh?t Linh (Nguy?n T??ng Tam) trong nhóm T? L?c V?n ?oàn.

Tài li?u v?n xuôi: ti?u thuy?t N?a ch?ng xuân

 

Tác gi?: nhà v?n Khái H?ng ( Tr?n Khánh Gi?) trong nhóm T? L?c V?n ?oàn.

3. Qua ba bài th? Nguyên Sa
Bài vi?t c?a T? T? Bài vi?t c?a Th?y Khuê

 

Detailed Studies


Vietnamese refugee: Detailed study

Folk/Contemporary Literature: 

Ph? n? VN qua N?a ch?ng xuân và ?o?n Tuy?t: Detailed studyViet 2 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Unit 1&2 Chapter 1

 

Ch?m câu p1  p2

Danh t? và ??i t?

??ng t? và ph? t?

??ng t? p1  p2

Gi?i t?

Làm câu p1   p2   p3   p4

Liên t?

Ng? pháp bài 1

Tính t?

Tr?ng t? p1   p2

T? c?n b?n

01. L?i s?ng Thanh Thi?u Niên   Student version   Teacher version

02. Quy?n l?i và Trách nhi?m Thanh Thi?u Niên   Student version   Teacher version

03. V?n n?n tu?i tr?   Student version   Teacher version

04. Ch?ng tr?m c?m và m?ng xă h?i (reading comprehension)  Student version   Teacher version

05. Ch?ng tr?m c?m và m?ng xă h?i (listening comprehension)  Student version   Teacher version

06. Ng??i cao niên t?i Úc  Student version   Teacher version

07. T?c ng? Student version   Teacher version

08. Ca dao  Student version   Teacher version

09. Nh?c ph? Ca dao  Student & Teacher version  

00. Bài ??c thêm

 

Bài ??c 1 

Bài ??c 2

Bài ??c 3

 

Study Design Unit 3 and 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Facebook

Folk/ Contemporary/ Modern Literature Normal 0 false false false EN-AU ZH-TW AR-SA

This website is maintained by Hieu Tran, the VTAV Treasurer. If you find any broken link, please contact me at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Thank you.